સ્કોટલેન્ડમાં કોરોનાવાયરસ: સરકારે કેર હોમ રહેવાસીઓને બચાવવા માટે નવી સત્તાઓની જાહેરાત કરી - ડેઇલી રેકોર્ડ

news-details

nginx વધુ વાંચો